Lamplaimat

การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะฯ

การอบรมโครงการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 สหวิทยาเขตลำปลายมาศ

วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมโรงเรียนลำปลายมาศ