Lamplaimat

เนื้อหา

O19-แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566