Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

  

 นายสุรพล  สิงห์ทองทราย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

         
tech kaewnchai    tech pinij    tech somchai
นายขวัญชัย  จิตสำรวย    นายพินิจ อุไรรักษ์    นายสมชาย สกุลไพศาล 
         
tech manitra    tech niwat   tech mongkol 
นางมานิตรา อยู่พงษ์ทอง    นายนิวัฒน์ เพ็งเภา    นายมงคล ม่วงรัตน์
         
tech pimpakarn    tech supichcha   tech suradach
นางสาวพิมพกานต์ กิตตินพเกล้า   นางสาวสุพิชฌาย์ ศรีโคตร      นายสุรเดช ปุยะติ
         
tech sopita         
 นางสาวโสภิตา สาลี
   นายธนภัทร ปีนะภา
  นางสาวจิรนันท์  บุญสุข 
         
tech suttikarn      
นางสาวสุทธิกานต์ พันชนะ   นายภานุพงศ์ พลซื่อ   นางสาวปานรวี สุริเทศ 
         
tech jutamas         
นางสาวจุฑามาศ กาวไธสง   นางสาวฐาปนี  ศรีจันทร์บุญ