Lamplaimat

พนังงานราชการและครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

         

 นางชวัลรัตน์  สิมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  เรืองสุขสุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย

 

นายชัชพงศ์  เครือจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

         
     mano    

 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
  นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
         
         
 นางสาวสุพัคพิชา  พระภูจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   นายณัฐพล  สายเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย
   

 

ครูอัตราจ้าง

         
     soc pakpakorn  

นายพฤฒิรัฎฐ์  วุฒิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม

  นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  นางสาวเกษรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
         
         emp phuticha
นางยุพิน  กะซิรัมย์
งานแนะแนว
  นายกฤติ  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นางสาวพุทธิชา  สะโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         
       
นางสาวสุกัญญา  วังสนาม
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
  นางสาวนิตยา  ชื่นนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  นายวัชรพงศ์  เจริญตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
         
         
         

ฝ่ายบริหาร

 

 

 นายไพศาล  สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
     

 นายอนันต์  สะโม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายสมบัติ  ศรีผดุง
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

     
     

นายพรพรต  เจนสุวรรณ์
รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกมลลักษณ์  จำปาศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  art ratthaphum

 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         
art prapat    art sirinat     
 นายประภาส  พงษ์นาคินทร์   นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์    นางสาวอรอุรา  บัวชัย 
         
     รปครหนาตรง 180130 0108    
นายธนภัทร  คงสืบชาติ   นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน    นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์ 
         
         
นายภมร  ชาญสมพงษ์        

งานแนะแนว

กลุ่มงานแนะแนว

 รปครหนาตรง 180130 0077

 นางสุวันลา  ม่วงรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว


     
     
 นางสุพาพร  วัฒนศรี   นางสาวรัตนลักษณ์  เจริญวนวิจิตร
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 h somkid

 นายสมคิด  ใยไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         
 health adinan    h sombat    
 นายอดินันท์  สิงห์โพนทัน   นายสมบัติ  ศรีผดุง     นางมาลินี  สิงห์ทองทราย
         
 h jedsada    health panya    
 นายเจษฎา  อยากดี   นายปัญญา  ติวงษา     นายวุฒิชาติ  ตุพิมาย
         
     health wirasinee    
 นายสหภพ  ศรีบุญลือ   นางสาววิลาสินี  นิธิกุล