Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

  sci kritichai

 นายกฤตติชัย  ไกรสร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

         
 sci ausadaporn   sci ketsara     sci kanittha
 นางสาวอัษฎาพร  โพธิ์วิเศษ   นางเกษรา  สุชิรัมย์   นางขนิษฐา  สกุลไพศาล 
         
 sci rattanawadee   sci sithapakorn    sci panom 
นางรัตนาวดี  ประเสริฐโส   นายรณกร  ศรีโสภา   นายพนม  วงษ์ถม
         
sci dusanee    sci saman    sci hathaichanok
นางสาวดุษณีย์  ชะลุนรัมย์   นายสมาน  สอนสะอาด    นางสาวหทัยชนก  เหล็กดี 
         
sci supich    sci tharadol    sci kanokwan
 นางสาวสุพิศ  ริสา   นายธาราดล  สิงห์สูงเนิน    นางสาวกนกวรรณ  ศิริญญาวัจน์
         
    sci chutikan
 นางสาธิยา  แสงดี   นางสาวรินทร์ลภัส  ชัยสิทธิ์ณธี   นางสาวชุติกาญจน์  คำแก้ว
         
         
   sci jiraporn   sci kritsana 
นางลำเจียก  ปะสุรัมย์   นางจิราภรณ์  กุลพิมล   นางสาวกฤษณา  คล่องแคล่ว
         
sci phatcharaporn    sci suphaporn     sci janjira
นางสาวพัชราภรณ์  คะเรรัมย์   นางสาวสุภาภรณ์  เกิดสันเทียะ   นางสาวจันทร์จิรา  เพ็ญกลาง
         
sci apinya         
นางสาวอภิญญา  โยธายุทธ    นางสาววิภาวี  ทะนานทอง