Lamplaimat

ฝ่ายบริหาร

 

 

 นายไพศาล  สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
     

 นางสาวพรทิวา  สิงห์พันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายสมบัติ  ศรีผดุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

     

 

 

 

 

 

   

นางนงนุช  สำเร็จสุข
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นายยศวรรธน์  วิชิตพันธ์
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป