Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  eng patthana

 นางพัฒนา  ยิ่งนอก 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         
 eng sudarat       eng kallaya
 นางสุดารัตน์  คัมภีราวัฒน์   นายณรงค์  เพียงไธสง   นางกัลยา  พวงยอด
         
     eng chaweewan2    
นายขวัญชัย  สิงห์โท   นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล   นางอัมพร  อุดหนองเลา
         
 eng suphawan    eng dungjai    eng saithong
นางศุภวรรณ  วงษ์ถม   นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง   นางสายทอง  นันทะพันธ์
         
 eng comkaew    eng tanyapat    eng treerat
 นางสาวโคมแก้ว  กุเลารัมย์   นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ   นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรัชญากุล
         
     eng katreeya    
นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   นางสาวคัทรียา  พีระเชื้อ   นางสาวฐาปนี  บูชา