Lamplaimat

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

  eng patthana

 นางพัฒนา  ยิ่งนอก 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

         
 eng sudarat       eng kallaya
 นางสุดารัตน์  คัมภีราวัฒน์   นายณรงค์  เพียงไธสง   นางกัลยา  พวงยอด
         
     eng chaweewan2    eng anporn2
นายขวัญชัย  สิงห์โท   นางสาวฉวีวรรณ  นิพิฐกุล   นางอัมพร  อุดหนองเลา
         
 eng suphawan    eng dungjai    eng saithong
นางศุภวรรณ  วงษ์ถม   นางสาวดวงใจ  อินทร์ศรีเมือง   นางสายทอง  นันทะพันธ์
         
 eng comkaew       eng tanyapat 
 นางสาวโคมแก้ว  กุเลารัมย์   นางอุมาพร  จำปาแดง   นางสาวธันยาภัทร์  พิรุณ
         
 eng treerat       eng katreeya
นางสาวตรีรัตน์  เรืองปรัชญากุล   นางสาวธาริณี  จ๋าพิมาย   นางสาวคัทรียา  พีระเชื้อ
         
 eng thapanee        
นางสาวฐาปนี  บูชา       
         

ครูชาวต่าวชาติ

         
         

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู