Lamplaimat

พนังงานราชการและครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

         

 นางสาวชวัลรัตน์  สีสุระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  เรืองสุขสุด

 

นายชัชพงศ์  เครือจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

         
     mano   matsayamas 

 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
  นางสาวมัสยมาศ  ด่านแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         
         
 นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

   นางสาวสุพัคพิชา  พระภูจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   

 

ครูอัตราจ้าง

         
     soc pakpakorn   chamaiporn 

นายพฤฒิรัฎฐ์  วุฒิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม

  นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         
         
 นางสาวจุรีพร  สวัสดิกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   นางยุพิน  กะซิรัมย์
งานแนะแนว
  นายกฤติ  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
         
    emp praseurtsak     emp phuticha
 นางสาวเกษรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  นางสาวพุทธิชา  สะโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         
         
 นายณัฐพล  สายเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย
  นางสาวสุกัญญา  วังสนาม
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   

ฝ่ายบริหาร

 

 

 นายไพศาล  สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
     

 นายอนันต์  สะโม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายอภิชัย  วันล้วน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

     
     

นายณัฐพงษ์  วิทยาประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกมลลักษณ์  จำปาศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

  art ratthaphum

 นายรัฐภูมิ  ภูมิทัศน์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

         
art prapat    art sirinat    art suchada 
 นายประภาส  พงษ์นาคินทร์   นางศิริณัฐ  ปัญญารัมย์    นางสุชาดา  ชะใบรัมย์ 
         
        รปครหนาตรง 180130 0108 
นางสาวอรอุรา  บัวชัย    นายธนภัทร  คงสืบชาติ   นายอัครพล  ปุ๊กสูงเนิน 
         
         
นายกวีศิลป์  สำเร็จรัมย์         

งานแนะแนว

กลุ่มงานแนะแนว

 รปครหนาตรง 180130 0077

 นางสุวันลา  ม่วงรัตน์
หัวหน้ากลุ่มงานแนะแนว


     
     
 นางสุพาพร  วัฒนศรี   นางสาวรัตนลักษณ์  เจริญวนวิจิตร
     

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 h somkid

 นายสมคิด  ใยไธสง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

         
 health adinan    h sombat    
 นายอดินันท์  สิงห์โพนทัน   นายสมบัติ  ศรีผดุง     นางมาลินี  สิงห์ทองทราย
         
 h jedsada    health panya    
 นายเจษฎา  อยากดี   นายปัญญา  ติวงษา     นายวุฒิชาติ  ตุพิมาย
         
     health wirasinee    
 นายสหภพ  ศรีบุญลือ   นางสาววิลาสินี  นิธิกุล