Lamplaimat

ตารางสอน [2/2562]

ตารางสอน
ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2562

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย     >>คลิก<<

♦  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม     >>คลิก<<

♦  กลุ่มงานแนะแนว     >>คลิก<<

ตารางสอน กลุ่มงานแนะแนว

ตารางสอน
กลุ่มงานแนะแนว [1/2560]

ตารางสอน กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโโลยี

ตารางสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี [1/2560]

ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม

ตารางสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒธรรม [1/2560]

ตารางสอน กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลานามัย

ตารางสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย [1/2560]