ยุทธศาสตร์โรงเรียน

ประเด็นกลยุทธ์ (ยุทธศาสตร์) ของโรงเรียนลำปลายมาศ

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมชุมชนสัมพันธ์

2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นความเป็นสากล

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดทำหลักสูตรสากลทุกกลุ่มสาระโดยเน้นการสอดแทรกภาษาอังกฤษ
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา

3. พัฒนาครูและบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาทีมงานคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาระบบการนิเทศภายใน 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาครูและบุคลากรสู่ครูมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 4  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของครูและบุคลากร

4. พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนโดยการสอดแทรกตามกิจกรรมต่างๆ 
กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและมีศักยภาพเป็นพลโลก

5. พัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

6. พัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยระบบภาคี

กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาและมหาวิทยาลัย

7. พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาระบบห้องเรียนคุณภาพ
กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาการสร้างบรรยากาศทางวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศด้านสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
กลยุทธ์ที่ 5  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้

8. ส่งเสริมให้นักเรียนรักเรียน รักษ์สิ่งแวดล้อม