Lamplaimat

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565

แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2565
 
???? ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 11 ตุลาคม 2565
 
???? เปิดภารเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565