Lamplaimat

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562

logo lp

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2562

 ** แจ้งเปลี่ยนสถานที่การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
จากเดิม ห้องสุมด อาคาร 5  เปลี่ยนเป็น หอประชุม โรงเรียนลำปลายมาศ

 

รายละเอียดการรับสมัคร