ฝ่ายบริหาร

 

 

 นายไพศาล  สังกะเพศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

     
     

 นายอนันต์  สะโม
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงบประมาณ

 

นายอภิชัย  วันล้วน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

     
     

นายณัฐพงษ์  วิทยาประโคน
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

นางสาวกมลลักษณ์  จำปาศรี
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป