พนังงานราชการและครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

         

 นางชวัลรัตน์  สิมมา
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  เรืองสุขสุด
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลานามัย

 

นายชัชพงศ์  เครือจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

         
     mano    

 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
  นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
         
         
 นางสาวสุพัคพิชา  พระภูจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   นายณัฐพล  สายเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย
   

 

ครูอัตราจ้าง

         
     soc pakpakorn  

นายพฤฒิรัฎฐ์  วุฒิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม

  นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  นางสาวเกษรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
         
         emp phuticha
นางยุพิน  กะซิรัมย์
งานแนะแนว
  นายกฤติ  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
  นางสาวพุทธิชา  สะโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
         
       
นางสาวสุกัญญา  วังสนาม
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
  นางสาวนิตยา  ชื่นนอก
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
  นายวัชรพงศ์  เจริญตา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ