Lamplaimat

พนังงานราชการและครูอัตราจ้าง

พนักงานราชการ

         

 นางสาวชวัลรัตน์  สีสุระ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 

ว่าที่ร้อยตรีพิชิต  เรืองสุขสุด

 

นายชัชพงศ์  เครือจันทร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม

         
     mano   matsayamas 

 นางสาวกมลวรรณ  กาญจนากาศ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

  นายมโน  พงศ์พรหมนาถ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี
 
  นางสาวมัสยมาศ  ด่านแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         
         
 นายศตวรรษ  เติมทรัพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี

   นางสาวสุพัคพิชา  พระภูจำนงค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
   

 

ครูอัตราจ้าง

         
     soc pakpakorn   chamaiporn 

นายพฤฒิรัฎฐ์  วุฒิพันธ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม

  นายภาคย์ปกรณ์  ศรียางค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา 
และวัฒนธรรม 
  นางสาวชไมพร  อาสนสุวรรณ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
         
         
 นางสาวจุรีพร  สวัสดิกุล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ
   นางยุพิน  กะซิรัมย์
งานแนะแนว
  นายกฤติ  สัตยาพิทักษ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานบุคคล 
         
    emp praseurtsak     emp phuticha
 นางสาวเกษรินทร์  กิ่งเกษ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุ
   นายประเสริฐศักดิ์  สีหะวงศ์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา
  นางสาวพุทธิชา  สะโม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
         
         
 นายณัฐพล  สายเล็ก
กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลานามัย
  นางสาวสุกัญญา  วังสนาม
เจ้าหน้าที่งานธุรการ