• วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รหัสวิชา ง21101 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 2 คาบ/สัปดาห์    1 หน่วยกิต

  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 2  วิชาพื้นฐาน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  •         ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการเบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  ลักษณะทั่วไป    และลักษณะจำเพาะของภาษาซี  ลักษณะที่แตกต่างจากภาษาอื่น  หลักการของภาษาซี  องค์ประกอบและโครงสร้างของโปรแกรม  ลักษณะของตัวแปรตัวดำเนินการ  นิพจน์  วิธีการและคำสั่งต่าง ๆ  ในการเขียนโปรแกรมภาษาซี  การสร้างและเรียกใช้ฟังก์ชัน  การสร้างไฟล์  การเข้าถึงไฟล์และการประยุกต์ใช้งาน

           ปฏิบัติการ วิเคราะห์โจทย์ปัญหา ออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซีเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการแก้ปัญหา การคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา สามารถออกแบบโปรแกรมและเขียนโปรแกรมใช้งานเบื้องต้นได้

Skip Navigation

Navigation